•   Email: tienvugranite@gmail.com
 • Tiếng Việt
 • TVS3STONE.COM
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TVS-3 VIỆT NAM

  Tuyên dụng

 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  Thực hiện, kiểm tra, đối chiếu, định khoản,các nghiệp vụ phát sinh của các phần hành;
  • Số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết – tổng hợp;
  • Số dư cuối kỳ; hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế;